Privacyverklaring

Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten van Hi Label NL B.V. en haar dochtermaatschappijen (Hi Label), tenzij deze uitdrukkelijk een eigen privacyverklaring hanteren.
In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens Hi Label van je verwerkt, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag. Ook leggen we uit hoe lang we je gegevens bewaren, met welke partijen wij gegevens delen en wat je rechten zijn ten aanzien van deze gegevens, bijvoorbeeld recht op inzage of verwijdering.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Hi Label NL B.V., Basisweg 30, 1043 AP Amsterdam. Als functionaris voor gegevensbescherming heeft Hi Label de heer Marc Cox aangewezen.

Verwerkte persoonsgegevens

Door jou verstrekte gegevens
Wanneer je een abonnement neemt op één van onze producten of diensten, je registreert, een product bestelt, je aanmeldt voor een nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, contact opneemt met Hi Label of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) Hi Label, worden de door jou verstrekte persoonsgegevens, zoals je naam, adres, contactgegevens, leeftijd en geslacht, vastgelegd en verwerkt.
Gegevens verkregen via cookies en soortgelijke technieken
In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Hi Label, kan Hi Label (persoons)gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken door middel van het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Het gaat hierbij om de volgende gegevens, die mogelijk (in combinatie met andere gegevens) beschouwd kunnen worden als persoonsgegevens:
 • online identificatiemiddelen, zoals een IP-adres, advertentie ID van je mobiele apparaat of cookie ID;
 • informatie over je apparaat, besturingssysteem en browser, waarmee toegang is verkregen tot een dienst. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de versie van het besturingssysteem en het type browser dat je gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • informatie over je gebruik van een dienst, zoals je surfgedrag, het tijdstip waarop je gebruik maakt van een dienst en het soort dienst dat je gebruikt, welke informatie gekoppeld kan worden aan je account als je bent ingelogd;
 • locatiegegevens afkomstig van je apparatuur of afgeleid van je IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer je een bepaalde dienst gebruikt. Voorafgaand aan installatie van apps die de locatie van het (mobiele) apparaat doorgeven, wordt uitdrukkelijk toestemming aan je gevraagd om de locatiegegevens van het (mobiele) apparaat te verwerken.
Meer informatie over cookies en soortgelijke technieken en het gebruik daarvan op de platforms van Hi Label vind je op het betreffende platform.
Automatisch gegenereerde gegevens
Bij gebruikmaking van onze digitale diensten, is het mogelijk dat automatisch een account voor je wordt aangemaakt. Ook kun je zelf een account aanmaken door je te registreren voor één van onze producten of diensten. In beide gevallen wordt er automatisch een account ID gegenereerd, dat gekoppeld is aan je account.
Gegevens verkregen van derden
Tot slot kan Hi Label persoonsgegevens van je verzamelen, vastleggen en verwerken die zij verkrijgt van derde partijen. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:
 • gegevens die je aan een van de partners van Hi Label hebt verstrekt met als doel om deze aan Hi Label door te geven, bijvoorbeeld als je je via een partner inschrijft voor een nieuwsbrief van Hi Label;
 • wanneer je inlogt op een platform van Hi Label via je social media account bij een derde partij, dan verkrijgt Hi Label je e-mailadres en openbare profielinformatie;
 • gegevens voor verificatie en verrijking van de bij ons bekende gegevens, bijvoorbeeld adres, telefoonnummer, geslacht en leeftijd. Dit gaat via datapartners van Hi Label, zoals CDDN;
 • gegevens die een derde, bijvoorbeeld een adverteerder, met ons deelt om je op onze platforms gepersonaliseerde advertenties te tonen, zoals hieronder beschreven onder ‘verstrekking ten behoeve van advertenties’;
 • gegevens over je surfgedrag op de platforms van gelieerde partijen waarmee Hi Label samenwerkt ten behoeve van gezamenlijke groepsprofielen, zoals hieronder beschreven onder ‘verstrekking ten behoeve van advertenties’.

Doeleinden en grondslag gegevensverwerking

Hi Label verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door jou gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • als je een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
 • om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van Hi Label of contact op te nemen met andere gebruikers van die digitale diensten.
De verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die je met Hi Label sluit wanneer je een product of dienst afneemt.
 • om je onze producten en diensten zo compleet mogelijk aan te kunnen bieden en om deze te analyseren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen;
 • om je op de hoogte te houden van de producten en diensten van Hi Label;
 • om je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • om jouw privacy-instellingen te delen met de partijen die via Hi Label platforms gegevens verzamelen, zoals hieronder beschreven onder ‘gegevensverwerking door derden via Hi Label platforms’;
 • om je – op basis van de door jou verstrekte gegevens – op platforms van derden specifieke advertenties van Hi Label te tonen. Dit kan bijvoorbeeld door met behulp van targeting-tools op Facebook en/of Google specifieke doelgroepen aan te maken, door het (versleuteld) uploaden van e-mailadressen. Aan deze doelgroepen worden vervolgens gepersonaliseerde advertenties getoond;
 • voor het automatisch aanmaken van een account ten behoeve van één of meer van onze diensten en producten. Zo wordt bijvoorbeeld wanneer je een abonnement neemt op De Telegraaf, automatisch een account voor selfservice-doeleinden voor je aangemaakt.
De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is een gerechtvaardigd belang om onze producten en diensten te verbeteren en beveiligen, om met je te communiceren over relevante informatie over haar dienstverlening (gebruikersinformatie en serviceberichten) en om (direct) marketingactiviteiten te verrichten. Wanneer je nooit een betaalde klantrelatie hebt gehad met Hi Label, benadert Hi Label je enkel voor commerciële doeleinden wanneer je hiervoor toestemming hebt verleend.
 • om het inloggen via social media-sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken.
De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinde is toestemming. Deze toestemming verleen je door in te loggen op een van de platforms van Hi Label met je social media-account.
 • voor de opbouw van groepsprofielen op basis van kenmerken en gedrag. Hierbij kunnen je accountgegevens worden gecombineerd met informatie verkregen via cookies en soortgelijke technieken, zoals je surfgedrag. De door Hi Label opgebouwde profielen bestaan altijd uit een groep van gebruikers (bijvoorbeeld sportgeïnteresseerden in de leeftijd van 20 tot 30 jaar);
 • om je gepersonaliseerde content en advertenties te tonen;
 • om je – op basis van informatie verkregen via cookies en soortgelijke technieken –  op platforms van derden specifieke advertenties van Hi Label te tonen;
 • voor verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over je interesses en over je gebruik van onze producten en diensten, probeert Hi Label haar producten en diensten te verbeteren en beter af te stemmen op je gebruik en interesses.
De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is toestemming. Deze toestemming geef je via je privacy-instellingen op een platform van Hi Label.
 • om te voldoen aan de op Hi Label van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de bewaarplicht voor de Belastingdienst.
De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is het voldoen aan een wettelijke verplichting van Hi Label.
Het is mogelijk dat wanneer je gebruik maakt van verschillende Hi Label producten en/of diensten, de in dat kader van je verwerkte gegevens tot een profiel worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere Hi Label producten en/of diensten en/of van derden (zoals hierboven genoemd onder ‘gegevens verkregen van derden’).

Gegevensverstrekking aan derden

Je persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van de groep waartoe Hi Label behoort (de Hi Label-groep). Je gegevens worden niet verstrekt aan partijen die niet tot de Hi Label-groep behoren, behoudens het navolgende. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met eventueel vereiste toestemming voor de verstrekking.
Uitvoering van overeenkomst
Wanneer verstrekking aan een derde onderdeel is van de door jou met Hi Label gesloten overeenkomst, zullen wij je gegevens conform de overeenkomst aan de betreffende derde verstrekken.
Door Hi Label ingeschakelde partijen
Je gegevens kunnen zonder jouw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Hi Label worden ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leveranciers van bezorg- en betaaldiensten, software en SaaS-diensten (Software as a Service), (advertentie)platforms, hostingdiensten, (direct) marketingdiensten en incassobureaus. In een dergelijk geval worden je gegevens slechts gebruikt in opdracht van Hi Label voor de in deze verklaring genoemde doeleinden.
Verstrekking ten behoeve van advertenties
Om advertenties zo gericht mogelijk te kunnen aanbieden wordt de informatie die Hi Label verzamelt over je surfgedrag op haar platforms, waaronder ook persoonsgegevens, gecombineerd met informatie over je surfgedrag op de platforms van gelieerde partijen die net als Hi Label onderdeel zijn van Hi Label, om gezamenlijke groepsprofielen op te stellen. Deze gezamenlijke groepsprofielen worden gebruikt om je op de platforms van Hi Label en deze gelieerde partijen gepersonaliseerde advertenties te tonen. Hi Label is samen met deze gelieerde partijen verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden. Op deze verwerking is het bepaalde in deze privacyverklaring van toepassing. Je kunt bij Hi Label terecht voor de uitoefening van je rechten ten aanzien van deze gegevens (zoals hieronder genoemd onder ‘jouw rechten en aanzien van je gegevens’).
Ook stuurt Hi Label bepaalde informatie, zoals bijvoorbeeld IP-adres, aan mediabureaus, adverteerders, advertentienetwerken en/of datapartners ten behoeve van de (automatische) verkoop van advertentieruimte en kunnen de met behulp van jouw gegevens door Hi Label opgebouwde groepsprofielen worden verstrekt aan mediabureaus, adverteerders, advertentienetwerken en/of datapartners van Hi Label voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties.
Hi Label kan daarnaast de informatie die zij over je heeft (bijvoorbeeld je e-mailadres) matchen met informatie die een derde (bijvoorbeeld een adverteerder) over je heeft, om je op onze platforms gepersonaliseerde advertenties te tonen. Hi Label is samen met de betreffende derde verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens voor dit doel. Op deze verwerking is het bepaalde in deze privacyverklaring van toepassing. Je kunt bij Hi Label terecht voor de uitoefening van je rechten ten aanzien van deze gegevens (zoals hieronder genoemd onder ‘jouw rechten en aanzien van je gegevens’).
Verplichte verstrekking
Tenslotte is het mogelijk dat Hi Label op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht is bepaalde gegevens  te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek of aan een derde als de inhoud van een door jou geplaatste uiting op een platform van Hi Label onrechtmatig is tegenover die derde. Hi Label zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat zij hiertoe verplicht is.
Verstrekking buiten de EU
Sommige partijen waaraan wij gegevens verstrekken zijn internationale bedrijven. In dat geval is het mogelijk dat je gegevens ook buiten de EU worden verwerkt. In beginsel zal dit uitsluitend gebeuren in landen met een passend beschermingsniveau. Indien dat niet het geval is, waarborgt Hi Label de bescherming van je gegevens door gebruik te maken van de standaardbepalingen die de Europese Commissie voor dit doel heeft opgesteld. Een kopie van deze standaardbepalingen, alsmede informatie over een specifieke verwerking die plaatsvindt onder de toepassing van deze bepalingen, kan gratis worden opgevraagd via

Gegevensverwerking door derden via Hi Label platforms

Via de platforms van Hi Label kunnen ook derden cookies en soortgelijke technieken plaatsen en daarmee gegevens van je verzamelen. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders die advertentieruimte inkopen op de platforms van Hi Label en social media partijen die bepaalde diensten aanbieden op de platforms van Hi Label (zoals de ‘share button’). Daarnaast kun je via een platform van Hi Label terecht komen op het platform van een derde, bijvoorbeeld via een (embedded) link. In al deze gevallen zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. Je wordt aangeraden de privacyverklaring van deze derde te raadplegen.
Meer informatie over cookies en soortgelijke technieken en het gebruik daarvan door derden via de platforms van Hi Label vind je op het betreffende platform.

Telefoongesprekken klantenservice

Telefoongesprekken met de klantenservice van Hi Label-onderdelen kunnen worden opgenomen ter verificatie van gemaakte afspraken en voor trainingsdoeleinden. De grondslag voor deze verwerking is een gerechtvaardigd belang. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

Sollicitaties

Wanneer je solliciteert op een vacature bij Hi Label verwerkt Hi Label jouw gegevens, waaronder NAW-gegevens, contactgegevens en sollicitatiegegevens, in het kader van de werving- en selectieprocedure. De grondslag voor deze verwerking is een gerechtvaardigd belang om het sollicitatieproces uit te voeren. Hi Label bewaart deze gegevens tot 4 weken na beëindiging van de wervings- en selectieprocedure. Indien je hiervoor toestemming geeft bewaart Hi Label de gegevens tot 1 jaar na beëindiging van de procedure.

 Bewaartermijn

Hi Label verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zo worden klantgegevens bewaard tot twee jaar na het einde van de klantrelatie. Daarnaast is Hi Label wettelijk verplicht factuur- en betaalgegevens zeven jaar te bewaren op grond van belastingwetgeving.

Beveiliging gegevens

Hi Label respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Hi Label. Hi Label spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Jouw rechten ten aanzien van je gegevens

Hieronder vind je welke rechten je kunt uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die Hi Label van jou verwerkt.
Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, recht van bezwaar en beperking
Je kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de gegevens die Hi Label van je verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of aanvullen indien ze onjuist of onvolledig zijn. In bepaalde gevallen kun je tevens je persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Ook kun je bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens of eerder gegeven toestemming intrekken. In sommige gevallen kun je het gebruik van je gegevens tijdelijk laten opschorten, bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over de juistheid van de gegevens.
Recht op gegevensoverdracht
Je kunt de gegevens die Hi Label met jouw toestemming of in het kader van de uitvoering van je overeenkomst met Hi Label geautomatiseerd verwerkt opvragen of (indien technisch mogelijk) naar een andere partij laten overdragen.
Klachtrecht
Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je dit melden via [email protected]. Via dit mailadres kun je ook contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Hi Label. Ook kun je je klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Let op:
Wil je je afmelden/uitschrijven voor een bepaalde nieuwsbrief of commerciële e-mail van een van de merken van Hi Label, dan kan dat via de ‘Afmelden’-link of -button, die je onderin de ontvangen mail kunt terugvinden.

Wijziging van deze privacyverklaring

Hi Label behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende privacyverklaring op de hoogte bent.
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2022.