Algemene Gebruikersvoorwaarden

Definities
In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:
Content: alle tekst, grafische afbeeldingen, foto’s, geluid, muziek, video’s, audiovisuele combinaties, interactieve elementen, computerprogrammatuur, scripts en alle andere materialen die in of door middel van de Uitgaven worden gepubliceerd, dan wel die door een Gebruiker gedownload of geüpload (kunnen) worden, ongeacht of deze van redactionele of commerciële aard zijn. Daar waar in deze Gebruiksvoorwaarden “Uitgave” staat, wordt daaronder mede verstaan de daarin vervatte Content;
Digitale Uitgaven: onder meer (mobiele) websites en (mobiele) applicaties, alsmede overige vormen van digitale publicaties;
Gebruik: het raadplegen van een Uitgave, het downloaden en uploaden van Content, alsmede alle overige mogelijke vormen van gebruik van een Uitgave door een Gebruiker;
Gebruiker: een ieder die op welke wijze dan ook Gebruik maakt van de Uitgaven van Hi Label, bijvoorbeeld door deze te lezen, op te vragen, door Gebruikerscontent te plaatsen of anderszins;
Gebruikerscontent: alle door een Gebruiker aan Hi Label aangeboden Content waaronder, maar niet beperkt tot, ingezonden brieven en foto’s en alle Content die door een Gebruiker digitaal ter beschikking wordt gesteld c.q. wordt geüpload ten behoeve van een of meer Uitgaven;
Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden;
Hi Label: Hi Label  B.V., alsmede ieder van haar (directe en indirecte) dochtermaatschappijen;
Uitgaven: alle uitgaven van Hi Label, in printvorm, digitaal en alle andere mogelijke vormen waarop Hi Label Content openbaar maakt.
Toepasselijkheid en reikwijdte
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het Gebruik van alle Uitgaven van Hi Label, tenzij uitdrukkelijk andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard door Hi Label. Door het Gebruik van een Uitgave verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderhavige Gebruiksvoorwaarden.
Intellectuele eigendomsrechten
Alle (intellectuele) eigendomsrechten op de Uitgaven, waaronder uitgevers-, auteurs-, merk- databank- en handelsnaamrechten, berusten uitsluitend bij Hi Label en/of bij haar licentiegevers. Het (recht tot) Gebruik van  een Uitgave impliceert geenszins het bestaan van enige overdracht, licentie of ander gebruiksrecht ten aanzien van deze rechten aan de Gebruiker.
Hi Label behoudt zich uitdrukkelijk alle (auteurs- en overige) rechten ten aanzien van de Uitgaven voor. Het is derhalve – zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Hi Label – niet toegestaan de Uitgaven op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te verspreiden, te hergebruiken, op te vragen of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is voor persoonlijk, niet-commercieel Gebruik. Het opvragen en reproduceren van (delen van) de Uitgaven ten behoeve van tekst- en datamining is daarmee eveneens uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van opvragingen en reproducties door onderzoeksorganisaties en cultureel erfgoedinstellingen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek als bedoeld in artikel 15n Auteurswet.
Indien de Gebruiker inbreuk maakt op de rechten van Hi Label is hij aansprakelijk voor alle door Hi Label als gevolg daarvan geleden schade, inclusief de kosten van opsporing en juridische bijstand.
(Her-)Gebruik van Uitgaven
De Uitgaven zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel Gebruik.
Voor het overnemen of anderszins verveelvoudigen of openbaar maken van (een deel van) een Uitgave dient de Gebruiker vooraf uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming te vragen aan de redactie en/of uitgever van de Uitgave. Contactgegevens staan vermeld in de Uitgave. Vermeld bij het verzoek duidelijk dat het gaat om een verzoek tot hergebruik. Of deze toestemming wordt verleend en onder welke voorwaarden, wordt per geval bepaald en de Gebruiker kan zich niet beroepen op eerder verleende toestemming of toestemming verleend aan derden. Aan het met toestemming overnemen van Content kunnen kosten verbonden zijn, die in geval van tekstbestanden tenminste € 0,36 (exclusief BTW) per woord bedragen.
Het is verboden om de beveiliging van Uitgaven of onderdelen daarvan te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken of anderszins te beïnvloeden of het Gebruik daarvan door derden te (trachten te) belemmeren of te beperken.
Het is Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan Uitgaven van Hi Label openbaar te maken en/of te verveelvoudigen binnen een andere (al dan niet visuele) context, via een andere URL, door gebruik te maken van iframes of anderszins te “framen”.
Het gebruik van software of enig geautomatiseerd systeem om informatie van de Uitgave te verkrijgen (”scraping”) is verboden, tenzij dit met expliciete toestemming van Hi Label gebeurt en hierbij gebruik gemaakt wordt van de door Hi Label aangeboden functionaliteit (bijvoorbeeld een API-koppeling).
Gebruikerscontent
Ten aanzien van alle Gebruikerscontent gelden de volgende voorwaarden:
 • Gebruikerscontent dient te voldoen aan de huisregels van de betreffende Uitgave;
 • Gebruikerscontent mag niet in strijd zijn met enige wet, inbreuk maken op de rechten van derden (waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacy- en portretrechten) of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of Hi Label;
 • Gebruikerscontent mag niet kwetsend of discriminerend zijn, in strijd met de openbare orde of goede zeden zijn, niet aanzetten tot geweld of het plegen van strafbare feiten, geen pornografisch materiaal bevatten en geen commerciële boodschappen bevatten;
 • Hi Label behoudt zich het recht voor om Gebruikerscontent in te korten, aan te passen, te weigeren, te verwijderen, te blokkeren of anderszins ontoegankelijk te maken indien deze in strijd is met het in deze Gebruiksvoorwaarden bepaalde, of desnoods zonder opgave van redenen;
 • Hi Label behoudt zich het recht voor de bevoegde opsporingsinstanties in te lichten over Gebruikerscontent die in strijd is met de openbare orde, anderszins in strijd is met de wet en/of indien zij tot melding van dergelijke Gebruikerscontent verplicht is;
 • De Gebruiker is volledig aansprakelijk voor (de gevolgen van) het Gebruik van de door hem aangeboden Gebruikerscontent door andere Gebruikers;
 • Door Gebruikerscontent aan te bieden verklaart en garandeert de Gebruiker dat hij gerechtigd is en/of alle benodigde toestemmingen heeft om deze Gebruikerscontent openbaar te maken, te verveelvoudigen en in licentie te geven aan Hi Label en overige Gebruikers;
 • Door Gebruikerscontent ter beschikking te stellen verleent de Gebruiker:
 • Hi Label een onherroepelijke, wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor ieder (her-)gebruik, verveelvoudiging, verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Gebruikerscontent of gedeeltes daarvan, voor welk doel en op welke wijze dan ook in al haar Uitgaven, alsmede om de Gebruikerscontent op te slaan in (elektronische) bestanden;
 • iedere andere Gebruiker een onherroepelijke, wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om zich via de betreffende Uitgave toegang te verschaffen tot die Gebruikerscontent, alsmede voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Gebruikerscontent, binnen de functionaliteit van een Digitale Uitgave en voor zover dit onder deze Gebruiksvoorwaarden expliciet is toegestaan.
Ten aanzien van Gebruikerscontent in Digitale Uitgaven gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
 • De Gebruiker dient voor het ter beschikking stellen van Gebruikerscontent met zijn account in te loggen dan wel een correct e-mail adres op te geven;
 • Gebruikers jonger dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers voor het ter beschikking stellen van Gebruikerscontent;
 • Gebruikerscontent mag geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programmatuur bevatten die de Digitale Uitgave kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken of die op andere wijze schade toe kan brengen aan Hi Label en/of andere Gebruikers;
 • Hi Label heeft het recht om Gebruikerscontent te watermerken met een logo teneinde het doorplaatsen van deze Gebruikerscontent door derden te kunnen traceren. Het is niet toegestaan om een watermerk te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen.
Hi Label is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de publicatie van Gebruikerscontent en de Gebruiker vrijwaart Hi Label voor alle aanspraken van derden ter zake.
Het aanmaken van een account
Indien een Digitale Uitgave de mogelijkheid biedt om een account aan te maken, gelden hiervoor de volgende voorwaarden:
 • De bij het aanmaken van een account te verstrekken gegevens dienen compleet en juist te zijn;
 • Gebruikers jonger dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers voor het aanmaken van een account. Door het aanmaken van een account garandeert de Gebruiker dat hij 16 jaar of ouder is dan wel daarvoor toestemming van zijn ouders of wettelijk vertegenwoordigers heeft;
 • Het is niet toegestaan een account op naam van een ander aan te maken of een valse identiteit aan te nemen;
 • De Gebruiker is er voor verantwoordelijk zijn gebruikersnaam/logincode en wachtwoord strikt geheim te houden;
 • Het is de Gebruiker niet toegestaan met behulp van zijn account derden toegang te verlenen tot een Digitale Uitgave;
 • De Gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van zijn gebruikersnaam/logincode en wachtwoord en voor alle handelingen die via zijn account worden verricht. Indien en zodra een Gebruiker vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn logincode, wachtwoord, account en/of identiteit dient hij Hi Label daarvan direct op de hoogte te stellen. Hi Label is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van haar Uitgaven en de overige Gebruikers en de Gebruiker dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen;
 • Hi Label behoudt zich het recht voor een account te weigeren, te verwijderen of de toegang tot een account al dan niet tijdelijk te blokkeren.
Disclaimer
Hi Label besteedt constante zorg en aandacht aan de inhoud en samenstelling van haar Uitgaven. Niettemin geeft Hi Label geen garanties ten aanzien van de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid daarvan, noch garandeert Hi Label dat de in de Uitgaven vervatte informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt geraadpleegd. Voorts is Hi Label niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) (al dan niet digitale) uitgaven van derden waarnaar in haar Uitgaven via (hyper-)links of anderszins wordt verwezen.
Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen (waaronder advertenties) in de Uitgaven zijn die van de betreffende auteur(s), adverteerder(s) en/of andere Gebruiker(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Hi Label. Hi Label garandeert noch ondersteunt enig product of dienst genoemd in haar Uitgaven, noch staat zij garant voor door de aanbieder van deze producten of diensten gedane beweringen. Met het oog hierop wordt de Gebruiker aangeraden vóór gebruik van de via de Uitgaven verkregen informatie zo nodig onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten.
Hi Label kan een redactionele, inhoudelijke, technische en/of andersoortige controle uitvoeren op Gebruikerscontent, maar doet dat niet in alle gevallen. De Gebruiker is zich er van bewust dat een Uitgave feitelijk onjuiste, beledigende, onfatsoenlijke of onsmakelijke Gebruikerscontent kan bevatten, en accepteert uitdrukkelijk dat Hi Label ter zake niet aansprakelijk is.
Hi Label aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het Gebruik van haar Uitgaven en de – al dan niet tijdelijke – onmogelijkheid tot Gebruik van de Uitgaven.
De Gebruiker is zelf volledig aansprakelijk voor (de gevolgen van) het Gebruik van de Uitgaven. De Gebruiker is jegens Hi Label aansprakelijk voor ieder Gebruik door hem van de Uitgaven dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en vrijwaart Hi Label voor alle aanspraken van derden in verband daarmee.
Wijzigingen
Hi Label behoudt zich het recht voor de inhoud van haar Uitgaven, de via de Uitgave geleverde diensten, alsmede deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden treden in werking op het moment van publicatie daarvan. Door de voortzetting van het Gebruik van de Uitgaven, stemt de Gebruiker in met toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.
Rechtskeuze
Op deze Gebruiksvoorwaarden en eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 10 juni 2021.